Đề xuất hỗ trợ Dự án HTKT khu vực “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” (ADB Ventures)

NỘI DUNG ĐIỀN “ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ”

TÔI ĐĂNG KÝ / SUBMIT

1. Tên doanh nghiệp /Company name *

2. Địa chỉ công ty (Thành phố, Nước)/Company Location (City, Country) *
Bạn hãy cho biết nơi hoạt động chủ yếu của công ty (có thể khác nơi đăng ký hoạt động)

3. Mô tả giải pháp/sản phẩm của bạn/Description of Your Solution/Product *
Hãy mô tả ngắn gọn các giải pháp, tập trung vào/Please briefly describe your solution, focusing on
1) Vấn đề bạn giải quyết được/ What problem it solves
2) Cách thức giải quyết/ How does it works
3) Tính độc đáo của công ty bạn/giải pháp bạn đưa ra/How it is unique.

4. Website công ty hoặc giải pháp /Company or solution website *

5. Cấp vốn /Funding *
Chọn một trong các phương án

6. Doanh thu hàng năm/Annual Revenue *

7. Số lượng nhân viên/Number of Employees *

8. Tác động/Impact *
Mô tả sản phẩm/giải pháp của bạn tác động như thế nào đối với các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt lưu ý từ khía cạnh khí hậu và/hoặc bình đẳng giới/Describe your product/solution's Sustainable Development Goal impact, especially noting impact from a climate and/or gender lens perspective
(Xem thêm 17 mục tiêu phát triển bền vững tại Nghị quyết 136/nq-cp ngày 25/9/2020)

9. Tên đầu mối liên hệ/Contact Name *

10. Địa chỉ Email *

11. Điện thoại/Contact Phone *

12. Tài liệu gọi vốn/Pitch deck *
Đính kèm đường link bản Tài liệu gọi vốn của Doanh nghiệp thông qua ứng dụng (Dropbox, Google Drive…). Bao gồm bản slide giới thiệu kế hoạch hoặc cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh ở các nước là thành viên của ADB/Please include a cloud link of the Pitching version (Dropbox, Google Drive, etc) to your pitch deck. Include a slide addressing plans or opportunities to scale up in Asian Development Bank developing member countries.

13. Tài liệu chứng minh (nếu có)/Qualifications
Gồm (Bản scan: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có), các tài liệu học hàm, học vị của nhân sự doanh nghiệp (nếu có), các bản scan các giấy chứng nhận giải thưởng (nếu có).../Please include your scanned qualifications (if possible) (For example: the business certificate, education qualifications or innovation certificates...)

Theo dõi NIC qua

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Vietnam National Innovation Center

Địa chỉ:  6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Điện thoại: 08044838

© 2022. All Rights Reserved.

Đăng ký hoàn tất!